Almindelige betingelser

Ansvar og brug.

Almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af Krak A/S

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for brug af Krak A/S's hjemmesider og tjenester, der er gældende for enhver brug af Kraks tjenester.

1. Accept af de Almindelige Betingelser

Anvendelse og brug af Kraks online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2.1 Information på Kraks tjenester m.v.

Information på Kraks tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Krak er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem Krak og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Krak uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil.

2.1.1 Dataindsamling

Krak indhenter Kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører. Privatpersoner kan på Kraks tjenester selv tilføje, rette eller fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv, (såsom navne, adresser, e-mail oplysninger og link til andre offentlige tjenester mv.) ved at kontakte Kraks kundeservice eller via selvbetjening på Kraks tjenester. Ved selvbetjening kan Kraks brugere ændre eller fjerne kontaktoplysninger. Brugeren vil derefter blive bedt om at bekræfte ændringerne enten gennem en opringning eller SMS fra et eksisterende telefonnummer registreret af Krak. De oplysninger, som privatpersoner selv tilføjer eller ændrer, anses af Krak for gældende kontaktoplysninger og publiceres, når de er kontrolleret og godkendt af Krak i overensstemmelse med Kraks til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeres ændring af eksisterende kontaktoplysninger eller angivelse af tillægsoplysninger er underlagt vilkår for tillægsoplysninger. Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren alene er brugerens ansvar.

Såfremt en bruger af tjenesten mener at kontaktoplysning eller tillægsoplysning forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via Anmeld Funktionen, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun Krak, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

2.1.2 Behandling af personlige oplysninger

Du opfordres til at gennemlæse Kraks retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af Kraks tjenester.

Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Krak for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar

Krak kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Kraks hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Brugeren accepterer at skadesløsholde Krak for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Kraks hjemmesider og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiderne

Alle navne, logoer og varemærker på Kraks tjenester tilhører Krak eller Kraks associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Krak.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten Krak eller Kraks samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Kraks tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4. Bidrag fra brugere

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Krak's tjenester, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Krak kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

Krak har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål. Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for Kraks brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Krak's tjenester.

5. Brugernavn og kodeord

Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Krak, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

6. Overdragelse

Krak har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

7. Andet

Krak forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti. Endvidere forbeholder Krak sig ret til at lukke en brugers e-mailkonto, hvis den har været inaktiv i en længere periode defineret af Krak, at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos Krak, samt at begrænse det maksimale antal dage, som e-mails m.v. kan lagres i Kraks tjenester.

Brugeren accepterer, at Krak skaffer sig adgang til brugerens e-mailkonto, såfremt dette er nødvendigt for driften af Kraks hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte Krak eller andre brugere mod tab.

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Krak eller Kraks hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Kraks hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give Krak besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Kraks netværk, server, systemer eller lignende.

Krak har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser.

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.