Generelle anvendervilkår

Vilkår for tillægsoplysninger

Eniro Danmark (Eniro) publicerer information om blandt andet privatpersoner mm. gennem medier som Personsøg, Kortsøg, Supersøg m.fl. på Degulesider.dk (tjenester). Informationen kommer fra organisationer, der håndterer kontaktoplysninger, f.eks. teleoperatører, som privatpersoner har aftale med, samt oplysninger fra privatpersonerne selv (”tillægsoplysninger”).

Disse vilkår for tillægsoplysninger er gældende for brugeres tilføjelser til og ændring af kontaktoplysninger samt brugeres angivelse af tillægsoplysninger i form at tekst eller andet indhold, der angives af brugere via Eniros tjenester. Disse vilkår for tillægsoplysninger er gældende sammen med de almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af Eniro Danmark A/S.

Eniro forbeholder sig retten til at ændre hele eller dele af disse vilkår for tillægsydelser, uden særskilt at meddele brugerne herom. Ændringer til disse vilkår for tillægsoplysninger vil blive publiceret på Degulesider.dk.

Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse mod Eniros behandling af oplysninger om brugeren ligesom brugeren til enhver tid kan anmode Eniro om at oplyse, hvilke oplysninger, der behandles om den enkelte bruger ved at kontakte Eniro via Eniros hjemmeside på adressen www.eniro.dk/kontaktos.

A. Samtykke til behandling af Personoplysninger

De oplysninger, som en bruger selv tilføjer eller ændrer, anses af Eniro for brugerens aktuelle kontaktoplysninger og oplysningerne vil derfor blive publiceret via de tjenester, der stilles til rådighed af Eniro eller selskaber inden for Eniro koncernen, når de er kontrolleret og godkendt af Eniro i overensstemmelse med Eniros til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeren giver sit samtykke til, at de tillægsoplysninger og ændrede kontaktoplysninger, der angives af brugeren bliver gjort tilgængelige via tjenester, der stilles til rådighed af Eniro eller selskaber inden for Eniro koncernen.

Som led i Eniros virksomhed videregiver Eniro fortegnelser over offentligt tilgængelige kontaktoplysninger til kunder og samarbejdspartnere. Såfremt en bruger ændrer de oplysninger, der er registreret af Eniro vedrørende brugerens navn, adresse eller telefonnumre accepterer brugeren, at sådanne ændrede oplysninger vil blive videregivet til Eniros kunder og samarbejdspartnere. Eniro videregiver ikke andre tillægsoplysninger, der måtte være angivet af brugere.

Eniro samarbejder med de offentlige myndigheder og skal såfremt det kræves udlevere oplysninger og information i forbindelse med krav om udlevering af oplysninger.

Brugeren kan til enhver tid rette eller fjerne oplysninger, der vedrører brugeren og den registrerede kan til enhver tid over for Eniro gøre indsigelse mod, at oplysninger om brugeren gøres til genstand for behandling.

Brugeren er endvidere til enhver tid berettiget til at modtage information om, hvorvidt og i hvilket omfang der behandles oplysninger om vedkommende.

Brugere kan rette henvendelser vedrørende ovenstående via Eniros hjemmeside http://www.eniro.dk/kontaktos/ eller:

  • Eniro Danmark A/S
  • Osvald Helmuths Vej 4
  • 2000 Frederiksberg

B. Tillægsoplysninger

Indsamling og opdatering af Kontaktoplysninger

Eniro indhenter kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører. Kontaktoplysningerne opdateres løbende med information fra teleoperatørerne. Brugere kan på Eniros tjenester selv tilføje, rette eller fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv, ved at kontakte Eniros kundeservice eller via selvbetjening på Eniros tjenester.

Ved selvbetjening kan Eniros brugere ændre eller fjerne kontaktoplysninger. Brugeren vil derefter blive bedt om at bekræfte ændringerne enten gennem en opringning eller SMS fra et eksisterende telefonnummer registreret af Eniro.

Priser og betalingsbetingelser for Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger som er godkendt af Eniro publiceres vederlagsfrit på Degulesider.dk. I Eniros trykte kataloger (Mostrup, Den Røde Lokelbog m.fl.) publiceres alene grundoplysningerne - navn, adresse og telefonnummer - vederlagsfrit for privatpersoner, der er indehaver af et telefonabonnement. Oplysninger i Eniros trykte kataloger kommer udelukkende fra teleoperatører og kan ikke rettes af brugeren selv via Eniros online tjenester.

Information omkring pris og betingelser for publicering af øvrige oplysninger findes på eniro.dk.

Yderligere kontaktoplysninger

Brugere kan på Eniros tjenester angive egne yderligere kontaktoplysninger udover de kontaktoplysninger, der findes på tjenesten med den hensigt at gøre disse tillægsoplysninger tilgængelige overfor andre brugere. Sådanne yderligere kontaktoplysninger vises på tjenesten sammen med brugerens øvrige kontaktoplysninger.

Yderligere kontaktoplysninger kan kun angives af brugeren selv, og bekræftelse af personens identitet sker elektronisk via et betroet telefonnummer, der findes som standard kontaktoplysning for den person, som de yderligere kontaktoplysninger vedrører.

De yderligere kontaktoplysninger, som brugeren selv angiver eller ændrer, publiceres når de er kontrolleret og godkendt af Eniro i overensstemmelse med Eniros til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeren er forpligtet til ved sin brug af Eniros tjenester alene at angive korrekte og aktuelle oplysninger om sig selv. Brugeren forpligter sig samtidig til ikke at angive oplysninger, der er ulovlige, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

Såfremt Eniro bliver bekendt med, at brugeren har afgivet urigtige oplysninger, kan Eniro til enhver tid og uden forudgående varsel afbryde eller ophæve brugerens adgang til Eniros tjenester samt fjerne brugerens oplysninger.

Billeder

Tillægsoplysninger, i form af billeder, må alene afbillede den bruger, hvis kontaktoplysninger billedet er angivet i forbindelse med. Billedet skal være klart og tydeligt, og må ikke inkludere andre personer end den pågældende bruger.

Brugere, der angiver tillægsoplysninger i form af billeder, garanterer, at have alle rettigheder til de angivne billeder, der er nødvendige for Eniros brug heraf og at billedet ikke krænker andres immaterialrettigheder eller andre rettigheder. Endvidere garanterer brugeren, at de billeder som brugeren måtte angive ikke på nogen måde er ulovlig, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

Generelt om tillægsoplysninger på Eniros tjenester

Ansvar for oplysninger

Eniro forsøger i rimelig omfang, at tilse at tillægsoplysninger er korrekte. Eniro giver dog ikke nogen garanti for eller påtager sig noget ansvar vedrørende oplysningernes korrekthed eller indholdet af tillægsoplysninger i øvrigt.

Den bruger, der udleverer tillægsoplysninger er ansvarlig for, at disse publiceres i overensstemmelse med disse vilkår for tillægsoplysninger, herunder at alle tillægsoplysninger er korrekte i alle henseender. Brugere, der angiver oplysninger via Eniros tjenester garanterer rigtigheden heraf. Brugere, der angiver tillægsoplysninger skal gøre dette i overensstemmelse med følgende krav:

  • En oplysning må kun udleveres af den bruger som oplysningen vedrører.
  • En oplysning skal kun omfatte den bruger, der udleverer oplysningen.
  • Oplysningerne skal være rigtige, korrekte og aktuelle.
  • Oplysninger må ikke være krænkende, hånende, ulovlige, provokerende, vulgære, ærekrænkende, racistiske eller på anden måde være skadelige, anstødelige eller upassende.
  • Brugeren må ikke udlevere oplysninger på tjenesten i form af informationer, der på nogen måde kan anses for at udgøre reklame for egen eller andens virksomhed, og heller ikke tilbyde tjenester eller produkter via tillægsoplysninger. Dog må brugeren gerne linke til et website, der har kommercielt indhold.
  • Brugeren må ikke ved at udlevere oplysninger på Eniros tjenester eller på anden måde igennem tjenesten udlevere tredjemands private informationer, herunder adresser, telefonnummer, e-mailadresser, personnummer og kreditkortsnummer, billeder, links eller alias.
  • Brugeren må ikke true, bagtale, chikanere eller på anden måde krænke tredjemand.

Brugere, der udleverer oplysninger garanterer og accepterer at oplysninger som angives ikke på nogen måde medfører brud på tavshedspligt eller krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterialrettigheder.

Eniro forbeholder sig retten til ikke at publicere oplysninger og uden foregående varsel at fjerne oplysninger, der er i strid med ovenstående, eller som på anden måde af Eniro bedømmes som upassende.

Brugere skal skadesløsholde Eniro for ethvert direkte eller indirekte tab som Eniro måtte blive påført, herunder i form af erstatning eller kompensation til tredjemand, som Eniro måtte blive pålagt at betale som følge af Eniros brug eller publicering af oplysninger, der er tilvejebragt af brugeren.

C. Brug af indhold på Eniros tjenester

Foranstaltning mod ulovligt brug og udlevering af fejlagtige oplysninger.

Eniro ser meget alvorligt på al brug af Eniros tjenester, der er i strid med gældende lovgivning eller disse vilkår for tillægsoplysninger. Eniro har derfor etableret foranstaltninger mod brugere, der måtte foretage sådan brug. Eniro forbeholder sig retten til at forhåndskontrollere, bearbejde og redigere publicerede oplysninger uden forudgående kontakt med den privatperson oplysningerne vedrører, eller uden forudgående kontakt fjerne oplysninger, som Eniro mener, er i strid med disse vilkår for tillægsoplysninger, Eniros til enhver tid gældende retningslinjer eller på anden måde betragtes som uetisk, ulovlig, fornærmende, stødende eller på anden måde uegnet for publicering. Eniro er ikke forpligtet til at oplyse årsag til sådan en beslutning.

Hvis en bruger af tjenesten mener at publiceret kontaktoplysning eller persongenereret tillægsoplysning forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via Anmeld Funktionen, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun Eniro som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

Eniro forbeholder sig retten til at udelukke brugere fra Eniros tjenester til enhver tid uden yderligere varsel.

Fejl

Anmeldelse af fejl skal i ske til Eniros fejlafhjælpning og fejl vil blive afhulpet, hvis dette kan ske uden urimelig omkostning eller ulejlighed for Eniro.