Almindelige betingelser

Ansvar og brug

Almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af Eniro Danmark A/S

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for brug af Eniro Danmark A/S's (Eniro) hjemmesider og tjenester, der er gældende for enhver brug af Eniros tjenester.

1. Accept af de Almindelige Betingelser
Anvendelse og brug af Eniros online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2.1 Information på Eniros tjenester m.v.
Information på Eniros tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Eniro er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem Eniro og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Eniro uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil.

2.1.1 Dataindsamling
Eniro indhenter Kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører. Privatpersoner kan på Eniros tjenester selv tilføje, rette eller fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv, (såsom navne, adresser, e-mail oplysninger og link til andre offentlige tjenester mv.) ved at kontakte Eniros kundeservice eller via selvbetjening på Eniros tjenester. Ved selvbetjening kan Eniros brugere ændre eller fjerne kontaktoplysninger. Brugeren vil derefter blive bedt om at bekræfte ændringerne enten gennem en opringning eller SMS fra et eksisterende telefonnummer registreret af Eniro.
De oplysninger, som privatpersoner selv tilføjer eller ændrer, anses af Eniro for gældende kontaktoplysninger og publiceres, når de er kontrolleret og godkendt af Eniro i overensstemmelse med Eniros til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeres ændring af eksisterende kontaktoplysninger eller angivelse af tillægsoplysninger er underlagt vilkår for tillægsoplysninger.
Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren alene er brugerens ansvar.

Såfremt en bruger af tjenesten mener at kontaktoplysning eller tillægsoplysning forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via Anmeld Funktionen, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun Eniro, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

2.1.2 Behandling af personlige oplysninger
Du opfordres til at gennemlæse Eniros retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af Eniros tjenester.

2.2 Links
Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Eniro for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar
Eniro kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Eniros hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Brugeren accepterer at skadesløsholde Eniro for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Eniros hjemmesider og tjenester.
3. Rettigheder til hjemmesiderne
Alle navne, logoer og varemærker på Eniros tjenester tilhører Eniro eller Eniros associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Eniro.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten Eniro eller Eniros samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Eniros tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4. Bidrag fra brugere
Alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Eniro's tjenester, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Eniro kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

Eniro har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.
Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for Eniros brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Eniro's tjenester.

5. Brugernavn og kodeord
Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Eniro, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

6. Overdragelse
Eniro har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

7. Andet
Eniro forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti. Endvidere forbeholder Eniro sig ret til at lukke en brugers e-mailkonto, hvis den har været inaktiv i en længere periode defineret af Eniro, at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos Eniro, samt at begrænse det maksimale antal dage, som e-mails m.v. kan lagres i Eniros tjenester.

Brugeren accepterer, at Eniro skaffer sig adgang til brugerens e-mailkonto, såfremt dette er nødvendigt for driften af Eniros hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte Eniro eller andre brugere mod tab. 

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Eniro eller Eniros hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Eniros hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give Eniro besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Eniros netværk, server, systemer eller lignende.

Eniro har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser.

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8. Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.